Driftstyret


Om


Driftsstyret er et besluttende styre ved den enkelte skole i kommunen hvor alle parter i skolen, foreldre/foresatte, ansatte samt eksterne (kommunal representant), er representert. Skolens rektor er styrets sekretær.


I Oslo er driftsstyrerepresentantene oppnevnt av Byråden for kultur og utdanning. Her er alle driftsstyremedlemmene kommunens representanter og sammensetningen ser slik ut:
• 2 foreldre/foresatte

• 2 ansatte
• 3 medlemmer innstilt av bydelsutvalget i bydelen der skolen ligger

• Rektor er styrets sekretær, uten stemmerett


Stort sett innstilles representantene av ”sine egne”. Foreldrerepresentantene innstilles av FAU, foreldrekontaktutvalget eller foreldrerådet, elevene innstilles av elevrådet og de eksterne/ kommunale innstilles av kommunen.


I Oslo innstilles de ansatte av hele personalet ved skolen, i andre kommuner er innstillingen av de ansatte knyttet opp til arbeidstakerorganisasjonene.

Les mer

       De største utfordringene: 


  Klart mandat

  1. Hva er driftsstyrets myndighet?
  2. Hvilke saker skal det fattes vedtak i?
  3. Hva er rektors rolle?
  4. Hvem er styrets overordnede?

  Disse spørsmålene må det være tydelige svar på


  Klare forventninger

  Driftsstyrerepresentantene må ha en klar oppfatning av hva som forventes av dem, og hvilke forventninger de selv har til vervet.


  Rektors rolle

  Når driftsstyreordning innføres, vil det føre til endringer i rektors rolle og myndighet. Skoleeier (kommunen) må utarbeide klare retningslinjer slik at både rektor og styret er kjent med hvem som har myndighet og styringsrett på de ulike saksområdene. Rektor må legge forholdene til rette slik at drifts- styret er godt kjent med skolens virk- somhet, lovverk og læreplaner. Drifts- styret må også få saker fremlagt på en slik måte at det får et godt grunnlag for å fatte beslutninger. Sakspapirene må sendes ut så tidlig at FAU, de ansatte og elevrådet kan behandle sakene før de skal opp i driftsstyret.


  Les reglement for driftstyrene i Osloskolen her

  Les referat fra Driftstyremøter her

  Representanter:

  For skoleåret 19/20 sitter følgende FAU-representanter i Driftstyret: 


  • Astrid Giskegjerde, leder/foreldrerepresentant
  • Anouska Andenæs, nestleder/foreldrerepresentant/FAU-leder                        
  • Tommy Gilen, politisk representant (H)
  • Heidi Park, politisk representant (A)
  • Anne Lise Bergenheim, politisk representant (V)
  • Anders Leikarnes, ansattrepresentant
  • Marit Sømme, ansattrepresentant          
  •  Svein G. Olsen, rektor og sekretær for DS

  Kontakt Bygdøy skoles driftstyre