Elevrådet


Om


Elevmedvirkning og demokrati er viktige grunnprinsipper i norsk skole. En måte å ivareta dette i praksis, er gjennom elevrådet som er en arena for å gi elevene reell påvirkning på sin egen skolehverdag.


Barn og ungdom har rett til å bli hørt og til å bestemme i saker som angår dem (barnekonvensjonen artikkel 12).

Opplæringsloven § 9 A-8 sier at elevene skal få være med og planlegge og gjennomføre arbeidet for et trygt og godt skolemiljø, og skolen har plikt til å informere elevene og foreldrene om retten til å medvirke og uttale seg. Medvikning gjelder både for enkelteleven, for klassen/gruppen og på skolenivå (elevrådet, samarbeidsutvalget og skolemiljøutvalget).


Rektor har ansvar for å sørge for at elevene velger representanter til elevrådet innen tre uker etter at skoleåret er kommet i gang på høsten (opplæringsloven § 11-2).


En av skolens ansatte skal hjelpe elevrådet i arbeidet (elevrådskontakt). Elevrådskontakten bør ha undervisningskompetanse og har møte- og talerett i elevrådet. Rektor skal sørge for at en ansatt får ansvaret for å følge opp elevrådet. Lederen i elevrådet kaller inn til møter sammen med elevrådskontakten. Elevrådet skal alltid samles når en tredel av medlemmene eller rektor krever det.

Elevrådet skal velge to elever som skal være med i samarbeidsutvalget (SU) og skolemiljøutvalget (SMU). De skal kalles inn til møter i disse utvalgene, og meningene deres skal protokollføres i referatet. De skal ikke være til stede hvis utvalget behandler saker som handler om andre elever, eller der de andre medlemmene har taushetsplikt. Hvis elevrådsrepresentanter får høre om noe som gjelder enkeltelever, har de alltid taushetsplikt.

Les mer

      Hva gjør en elevrådsrepresentant?


  • Opplæringsloven krever at trinnene 5.-10. skal ha elevrepresentanter i elevrådet. Ved mange skoler er også lavere trinn representert.
  • Representantene skal velges senest tre uker etter skolestart.
  • Elevrådsrepresentantene må både få og gi informasjon for å gjøre en god jobb.
  • Representanten må snakke med andre elever om meninger og forslag de har, og må også få tid i klassen til å diskutere aktuelle saker for elevrådet.
  • Representanten må bringe denne informasjonen videre til rektor og lærere, og må ta med seg informasjon tilbake til klassen om ting som er blitt besluttet og planer som er lagt.

 


Representanter:Informasjon kommer