Skolemiljøutvalget (SMU)

Om SMU


Alle grunnskoler skal ha et skolemiljøutvalg (SMU) som skal bidra til at skolen, de ansatte, foreldrene og elevene jobber for et godt og trygt læringsmiljø på skolen (opplæringsloven § 11-1).


Elevene, foreldrene, de ansatte, skoleledelsen og kommunen skal være representerte i SMU, og elevene og foreldrene skal være i flertall. Samarbeidsutvalget ved skolene kan også være SMU, men da må det oppnevnes flere representanter fra elevene og foreldrene, slik at de er i flertall.

SMU har rett til innsyn i all dokumentasjon som gjelder det systematiske arbeidet for et trygt og godt skolemiljø, og har rett til å uttale seg i alle saker som er viktige for skolemiljøet (opplæringsloven § 9 A).

SMU kan be skolen innføre konkrete tiltak for å bedre skolemiljøet. SMU kan for eksempel behandle brukerundersøkelsene og komme med forslag til hva som kan forbedres på skolen. SMU har ikke myndighet til å sette i gang tiltak, men bør følge opp og se til at forbedringer blir gjort.

Les mer


       SMUs fokusområder: 
 • Skolens psykososiale miljø


 • Skolens fysiske miljø


 • Forebygging av problemer ifm overnevnte


 • Påse elvemedvirkning


 • Samarbeide med FAU 


 • Påse informasjonsflyt

Representanter:

For skoleåret 19/20 sitter følgende representanter i SMU:  


 • Celine Dyvik (leder)


 • Gyri Susrud (nestleder)


 • Hans Magnus Borge (bydelspolitiker)


 • Sanna Åkerlund (undervisningsinspektør)


 • Famke Van Veen (assisterende rektor)


 • Maria Hiortøy (sosial-lærer)


 • elevrådsrepresentant


 • elevrådsrepresentant


 • elevrådsrepresentant

Kontakt SMU