PS-gruppen

 Gruppen for psykososialt miljø 


Om

Ingenting er så viktig som at barna våre skal føle at de har det trygt og godt i skolehverdagen. 


I likhet med veldig mange andre skoler så sliter dessverre også Bygdøy skole med problemer i barnas psykososiale-miljø. Dette medfører stor belastning for de barna det gjelder og kan også ha en uheldig ringvirkning på andre barn. 


På skolen kan miljøproblemer utarte seg på mange forskjellige måter og manifesterer seg for eksempel i form av synlige problemer som mobbing, fysisks trakassering og vold eller det kan i større grad gå under radaren til de voksne, som eksempelvis utenforskap, ekskludering eller netthets.


Problemer med miljøet er sammensatt og det finnes ingen snarveier. Loven om grunnskolen og den videregående opplæringen (opplæringsloven) ble i 2017 oppdatert til å spesifisere barnas miljø og deres rett til å gå på en skole med nulltoleranse mot mobbing og trakassering. Dette kan leses mer om i opplæringslovens  kapittel 9A. I og med at dette nå ikke kun er en etisk, men også en lovfestet rett, er det viktig at både foreldre såvel som skole er sitt ansvar bevisst og jobber proaktivt for å påse at all form for usosial atferd følges opp med den hensikt å fullstendig eliminere mobbing, ekskludering eller noen form for plaging av andre barn. 

"Psykososial er en fellesbetegnelse på psykiske og sosiale forhold av betydning for helse og mental fungering. Sosiale forhold kan angå barns oppvekstvilkår, hjemmeforhold, forhold på skolen, miljø på arbeidsplassen og så videre, mens psykiske forhold viser til personens måte å håndtere disse, kognitivt og emosjonelt. " 


- Det store Norske Leksikon

"Det er de voksne som har ansvaret for å se – og stanse – de som plager andre. Det er viktig at voksne griper inn og tar ansvar for å stanse mobbingen. Voksne må tro på den som plages, og de må ha respekt for hvordan den som plages, føler det. Det er ikke nok å snakke om mobbing. Voksne må vise hvordan de vil stanse dem som mobber." 

-Inga Bejer Engh (Barneombud)

       PS-gruppens fokusområder:


 • Øke foreldrenes kunnskap om Bygdøy skoles psykososiale miljø


 • Samarbeide med skolens ansatte og skolemiljøutvalget (SMU) for å optimalisere 


 • Bistå med konkret informasjon til foreldre og elever om mobbing, krenking og utenforskap og være en del av løsning 
 • Sammen med Skolemiljøutvalget (SMU) skal PS-gruppen se til at Bygdøy skoles barn og foreldre:

  • Får de beste sosiale og miljømessige forutsetningene på skolen
  • Føler trygghet og tillit til lærere og ansatte
  • Er klare over hva slags protokoll skolen har for oppfølging av psykososiale problemer
  • Tør å melde ifra om problemer, vel vitende om at de vil bli tatt alvorlig og fulgt opp
  • Er kjent med skolens regler for orden og oppførsel
  • Er klare over konsekvensene hvis de bryter skolens regler for orden og oppførsel
  • Barna er selv klare over deres individuelle rett til et trygt og godt miljø
  • Barna vet nøyaktig hvor de skal henvende seg hvis de selv føler seg utsatt eller observerer at andre barn blir plaget 

"Mobbing kan avdekkes, stoppes og forebygges. Det er ingen heksekunst, dersom man har kunnskapen og forholdene ligger til rette. Det er fullt mulig å gjøre en hvilken som helst elevgruppe tilnærmet mobbefri" -Paul Viktor Wiker www.godskole.no

Informasjon fra Bygdøy skole:


Skolens rutiner ved krenkende atferd og atferdsmessige brudd på ordensregler:

 

Under er en forenklet utgave. Fullstendige rutiner ligger i skolens handlingplan for et trygt og godt skolemiljø.

Ledelsen har egne rutiner for å sikre at delpliktene i aktivitetsplikten oppfylles og at de ansatte har kompetanse i alle fem pliktene. 

 

 KRENKENDE ATFERD:

Saken meldes internt eller fra en foresatt til kontaktlærer eller en i skoleledelsen (Svein, Silje eller FAmke).

Rektor varsles av kontaktlærer/faglærer og nærmeste leder.

Saken undersøkes av skolen i form av observasjoner, samtaler med elever og samtaler med foresatte.

Aktivitetsplikten iverksettes og plan utarbeides.

 

BRUDD PÅ ORDENSREGLER (ATFERD):

Tiltak avhenger av alvorlighetsgrad, for eksempel: 

Tilsnakk av lærer

Kontaktlærer/faglærer gir informasjon hjem

Nærmeste leder henter eleven i klasserommet

Eleven ringer selv hjem og forteller hva som har skjedd

Nærmeste leder snakker med foresatte

Foresatte innkalles til samtale

 

 

Hva skjer hvis du ikke er fornøyd med tiltakene?


  Alle håper vi at skolen, ansatte, foreldre og medelever sammen skal klare å løse de utfordringene våre barn potensielt kan stå overfor i form av mobbing, ekskludering og annen psykososial påkjenning. Det sagt så er det noen ganger slik at man kanskje ikke føler at den jobben som har blitt gjort er tilstrekkelig og da har foresatte anledning til å klage på dette, enten til rektor eller til fylkesmannen.


  Følgende er skjema som kan benyttes i en slik anledning:

  Representanter i PS-gruppa:

  For skoleåret 20/21 sitter følgende FAU-representanter i gruppen for psykososialt miljø:    • Stig Vikebø-Rønqvist (leder)


   • Thea Vold Rosenberg  


   • Anne Birte Snilsberg   Kontakt FAUs gruppe for psykososialtmiljø