Bygdøy skole FAU

Om


Klassekontaktene er viktige foreldrerepresentanter i skolen. De arbeider på gruppe/klasseplanet, og det er der grunnlaget for samarbeid mellom hjem og skole blir skapt. Det er viktig at foreldre bidrar til å skape en god skolehverdag for sine barn ved å bistå klassekontakten med både fordeling av oppgaver og engasjement på foreldremøter og andre aktiviteter. Kontakt gjerne din klassekontakt og spør om hvordan du kan bidra. BFAU har en representant som er ansvarlig for oppfølging av klassekontaktene. 

 . Les mer om rollen til klasse/-foreldrekontakter på foreldreutvalget for grunnopplærings hjemmesider www.fug.no

Hvilke oppgaver har klassekontaktene?
Klassekontakten er en viktig støttespiller på personalnivået; for lærer så vel som foreldrene i klassen. Deres overordnede oppgaver i følge fug (foreldreutvalget for grunnopplæring):


 • Ha god kontakt med foreldrene i klassen/gruppen, spørre om innspill og ivareta deres interesser i møtet med skolen
 • Planlegge foreldremøtene sammen med kontaktlæreren tidlig på skoleåret
 • Formidle foreldrenes innspill og synspunkter til kontaktlærer, FAU eller rektor
 • Snakke med kontaktlæreren om hva foreldrene synes det er viktig å få informasjon om
 • Snakke med kontaktlæreren om hvordan foreldrene kan støtte skolen
 • Ivareta elevenes og foreldrenes interesser når det oppstår saker som gjelder alle
 • Legge fram saker for foreldrene som FAU vil høre foreldrenes mening om (skriftlig, muntlig eller på foreldremøte)
 • Sørge for at nye foreldrekontakter blir valgt, og at de blir informert om oppgavene sine
 • Ta initiativ til sosiale arrangementer for foreldre og elever
 • Organisere foreldredeltakelsen i arrangementer, for eksempel 17. mai-feiringen på skolen
 • Sørge for at noen tar kontakt med nye foreldre, det vil si foreldre til elever som begynner i klassen midt i skoleåret. En hyggelig telefonsamtale eller et lite besøk kan få de nye foreldrene til å føle seg velkommen og bidra til at de får lyst til å komme på foreldremøter 
 • Be kontaktlæreren sende ut oppdaterte klasselister. Det er kontaktlærerens oppgave å informere foreldrekontakten om nye elever/foreldre

  Årshjul   Et årshjul oppsummerer aktiviteter for et helt år. Aktivitetene for skoleåret 20/21 har blitt justert slik at de skal være så gjennomførbare som mulig ifm smitterisiko. Ettersom retningslinjer og tiltak endres gjennom året kan dette også affisere årshjulet underveis.


   Oppgaver fordelt på trinnene

    Klassekontaktene avgjør selv hvordan de ønsker å delegere oppgavene blant foreldre og det kommer litt an på hvilke oppgaver trinnet har samt hva status er ifm Covid. 


    Aktivitetsplan 20/21 

    OBS! Klassekontakter og foreldre som har blitt tildelt oppgaver må til enhver tid holde seg oppdatert på hvorvidt man kan tilrettelegge for trygg gjennomføring jf smittevern. Dersom man er i en periode med økt smitte må man evaluere hvorvidt gjennomføring er mulig. Ta kontakt med klassekontakt-ansvarlig i FAU dersom du er usikker. Se også BFAUs temaside for covid-19

    Vennegrupper

    Det er viktig at de barna som ikke tilbringer tid sammen på skolen kan være med hverandre hjem og vennegrupper er påvist å være et viktig tiltak for å motvirke mobbing.


    Ved skolestart fordeler læreren klassen i ca 6 grupper, med ca 4 barn i hver gruppe. Disse skal bestå av barn som har godt av å bli bedre kjent. Alle barna inviteres med hjem til hverandre en ettermiddag ila året og foreldre inviteres inn på kaffe ol ved henting. Det er viktig at vennegrupper gjennomføres også på de høyere trinnene. 

    Mamma- og pappatreff

    Dette er et viktig og miljøskapende tiltak. Dersom problemer oppstår er det mye lettere å snakke med voksne dersom man har møttes og blitt kjent i en sosial setting. 


    Ved starten av skoleåret fordeles ansvar for å arrangere treffene. De kan med fordel gjennomføres relativt tidlig i skoleåret. 

    Juleavslutning for klassen

    Miljøskapende og lavterskel sammenkomst før jul.Ved starten av skoleåret fordeles ansvar for å arrangere eks gløgg, kaffe, grøt i klasserommet.

    Halloween

    Miljøskapende tiltak - ingen barn skal stå utenfor. Ved starten av skoleåret avgjør klassen hvordan man ønsker å gjennomføre dette, ved å f eks dele klassen i to, fire eller ha guttene og jentene sammen.

    Følge 17.mai tog

    Ved starten av skoleåret fordeles ansvar for hvilke foreldre som skal gå med klassen i 17.mai toget.

    Aktivitetsplan

    Klassekontaktene er ansvarlige for aktivitetsplanen for klassen. Denne består av en liste sosiale aktiviteter og praktiske oppgaver som skal gjennomføres gjennom skoleåret. Årshjulet indikerer når hver aktivitet gjennomføres.


    Klassekontaktene delegerer ansvar for aktivitetene til foreldrene i begynnelsen av skoleåret. Det er viktig at foreldrene innvolveres og at de bidrar. Arbeidet skal ikke gjennomføres av klassekontaktene alene, men disse har ansvaret for organisering, oppfølging og gjennomføring.


    Gjennomføring av aktivitetsplanen er viktig og bidrar til å styrke felleskapet både på klasse- og skolenivå. Utover disse stiller så klart klassen fritt til å organisere andre aktiviteter i tillegg. Smittevern må til enhver tid hensyntas.

    FAU samarbeider med

    Bygdøy skole FAU

    23 28 11 30 (Bygdøy skole)

    Strømborgsveien 7, 0287 Oslo


    Bygdøy skole FAU: Anouska Andenæs (leder) anouska@godtfredsen.no

    Liv Anniken Berg (nestleder)

    livab6@icloud.com

    Bygdøy skole: postmottak@ude.oslo.kommune.no
    Merk e-posten med Bygdøy skole

    COPYRIGHT © ALL RIGHTS RESERVED