Om


Klassekontaktene er viktige foreldrerepresentanter i skolen. De arbeider på gruppe/klasseplan, og det er der grunnlaget for samarbeid mellom hjem og skole blir skapt. Det er viktig at foreldre bidrar til å skape en god skolehverdag for sine barn ved å bistå klassekontakten med både fordeling av oppgaver og engasjement på foreldremøter og andre aktiviteter. Kontakt gjerne din klassekontakt og spør om hvordan du kan bidra. BFAU har en representant som er ansvarlig for oppfølging av klassekontaktene. 

 . Les mer om rollen til klasse/-foreldrekontakter på foreldreutvalget for grunnopplærings hjemmesider www.fug.no

Hvilke oppgaver har klassekontaktene?
Klassekontakten er en viktig støttespiller på personalnivået; for lærer så vel som foreldrene i klassen. Deres overordnede oppgaver i følge fug (foreldreutvalget for grunnopplæring):


 • Ha god kontakt med foreldrene i klassen/gruppen, spørre om innspill og ivareta deres interesser i møte med læreren
 • Planlegge foreldremøtene sammen med kontaktlæreren og klassens FAU-representant tidlig på skoleåret
 • Formidle foreldrenes innspill og synspunkter til kontaktlærer
 • Snakke med kontaktlæreren om hva foreldrene synes det er viktig å få informasjon om
 • Snakke med kontaktlæreren om hvordan foreldrene kan støtte skolen og lærerne
 • Sørge for at nye foreldrekontakter blir valgt, og at de blir informert om oppgavene sine
 • Ta initiativ til sosiale arrangementer for foreldre og elever i klassen
 • Sørge for at noen tar kontakt med nye foreldre, det vil si foreldre til elever som begynner i klassen midt i skoleåret. En hyggelig telefonsamtale eller et lite besøk kan få de nye foreldrene til å føle seg velkommen og bidra til at de får lyst til å komme på foreldremøter 
 • Be kontaktlæreren sende ut oppdaterte klasselister. Det er kontaktlærerens oppgave å informere foreldrekontakten om nye elever/foreldre

  Aktivitetsplan og smittevern 20/21 

  OBS! Klassekontakter og foreldre som har blitt tildelt oppgaver må til enhver tid holde seg oppdatert på hvorvidt man kan tilrettelegge for trygg gjennomføring jf smittevern. Dersom man er i en periode med økt smitte må man evaluere hvorvidt gjennomføring er mulig. Ta kontakt med FAUs smitteverngruppe dersom du er usikker. 

  Aktivitetsplan

  Klassekontaktene er ansvarlige for aktivitetsplanen for klassen. Denne består av en liste sosiale aktiviteter og praktiske oppgaver som skal gjennomføres gjennom skoleåret. Årshjulet indikerer når hver aktivitet gjennomføres.


  Klassekontaktene delegerer ansvar for aktivitetene til foreldrene i begynnelsen av skoleåret. Det er viktig at foreldrene innvolveres og at de bidrar. Arbeidet skal ikke gjennomføres av klassekontaktene alene, men disse har ansvaret for organisering, oppfølging og gjennomføring.


  Gjennomføring av aktivitetsplanen er viktig og bidrar til å styrke felleskapet både på klasse- og skolenivå. Utover disse stiller så klart klassen fritt til å organisere andre aktiviteter i tillegg. Smittevern må til enhver tid hensyntas.