Mobbing


Et  tema som er stadig aktuelt er mobbing.

Ved å etablere den psykososiale miljø (PS)-gruppen i FAU, samt ved å knytte tett samarbeide med SMU 

har FAU fokus på å forbedre dette vedvarende og inngripende problemet.


Hva er mobbing? 


Det er mobbing hver gang noen

opplever at de blir mobbet! 


Mobbing kan for eksempel være:å bli pirket på


å bli baksnakket


å bli spredt rykter om


å bli truet


å bli frosset ut


å bli presset til å gjøre ting for andre som en ikke vil


å bli dyttet


å bli slått


Både voksne og barn kan være de som mobber.

Praktisk informasjon for foreldre

Hva er skolens oppgave når mobbing finner sted? 


I en situasjon hvor barn føler seg mobbet og/eller utrygge i skolemiljøet er det klare retningslinjer for hvordan skolen skal gå frem.

Les mer

Aktivitetsplikten - hva er det? 


Aktivitetsplikten er et spesifikt og konkret tiltak som skal igangsettes av skoleledelsen ved mobbing. 


Les mer

Udirs mal for aktivitetsplan (minimumkrav)

Digital mobbing


Digital mobbing er et økende problem i dagens samfunn. Yngre og yngre barn tyr til sosiale medier for kommunikasjon med venner og her kan det oppstå problemer som det er utrolig viktig for foreldre å være klar over. 

Les mer

Ved svært alvorlige saker


Dersom mobbesaker er svært alvorlig kan foreldre klage direkte til fylkesmannen. 

Klager skal sendes pr post til: 

Fylkesmannen Oslo Viken v/utdanningsavdelingen 

Post Boks 325

1502 Moss 

Man kan , om man vil, underrette skolen ved ledelsen pr e-post med en kopi av klagen

Det vil fort kunne ta 2-3 uker før Fylkesmannen får informert ledelsen. 

Klage på manglende tiltak ved mobbing


Dersom du ikke er fornøyd med håndteringen av situasjonen ditt barn befinner seg i så kan du klage på de tiltakene som har blitt innført. Mal for klage finner du her


Kjerstin Owren er ansatt som mobbeombud i Oslo kommune. 

Mobbeombudet er organisert som en egen enhet og utfører sitt arbeid på fritt og selvstendig grunnlag, uavhengig av administrativ og politisk ledelse i kommunen. Organisatorisk er mobbeombudet plassert under bystyret. Mobbeombudet skal være et lavterskeltilbud som kan kontaktes av elever og foreldre i vanskelige enkeltsaker.

Les mer på mobbeombudets sider 

image curtesy of freepik.com