Hva er FAU?


 • FAU er et lovpålagt organ i alle norske skoler


 • Ved å ha barn i skolen blir du automatisk medlem av foreldrerådet


 • FAU står for Foreldrerådets arbeidsutvalg


 • Foreldrerådet velger et arbeidsutvalg (FAU) og FAU fungerer som styre for Foreldrerådet

Arbeidsgrupper

 

Nytt av 2020 er at Bygdøy skole FAU nå organiserer deler av arbeidet sitt i arbeidsgrupper. Disse gruppene er underordnet FAU, og rapporterer til et samlet FAU.  Deltakelse i gruppene er frivillig og man melder seg inn i den/de gruppene hvor man ønsker å bidra.

FAU skal ha, men er ikke begrenset til å ha arbeidsgruppe for psykososialt miljø og arbeidsgruppe for skoleøkonomi. Skoleåret 2019/2020 har Bygdøy skole FAU også BAKS-gruppe og Læringsgruppe


Ansvarsområder

I tillegg til arbeidsgruppene kan det være nødvendig med spesifikke ansvarsområder som èn person tar på seg ansvaret for å jobbe med.  Hva disse er kan variere fra år til år beroende på behov.

For skoleåret 19/20 har man to ansvarsområder, HMS (helse miljø og sikkerhet) og Klassekontakt-ansvarlig 

Representanter

 

 • Hver klasse skal ha en FAU representant
 • Perioden er normalt for 2 år
 •  Hvis en representant må fratre vervet i løper av skoleåret så etterlyses en ny representant fra klassen umiddelbart

 • Nye representanter for påfølgende periode velges om våren
 • Vervet utlyses via FAU og valg foretas på foreldremøte
 • For 1. klasse velges representant og klassekontakt på første informasjonsmøte
 • FAU velger leder og nestleder for en periode på 2 år
 • FAU velger også to representanter fra foreldrerådet til skolemiljøutvalget (SMU) og innstiller to representanter til  Driftsstyret (DS)
 • En av representantene til DS skal være lederen for FAU. Disse valgene foretas også om våren                                                                                                                                            Liste over, og kontaktdetaljer til, årets representanter finner du nederst på siden

Hvorfor har skoler FAU?


 • Foreldremedvirkning i skolen bygger på det faktum at det er foreldrene som har hovedansvar for sine barns utvikling og opplæring 


 • Foreldre/foresatte har rett til medvirkning i skolen


 • FAU skal sikre reell medvirkning fra foreldre/foresatte og ha medansvar for at elevenes læringsmiljø er trygt og godt


 • Som medlem av FAU kan du få anledning til å bli godt kjent med skolens virksomhet, ledelse og andre foreldre/foresatte, mulighet til å bidra til kvalitetsutvikling av skolen og bidra til en bedre skolehverdag for elevene

Bygdøy skole FAU

 

På Bygdøy skole skal FAU være en aktiv bidragsyter til å fremme elevenes interesser og påse at barna har et optimalt læringsmiljø. For å oppnå dette står spesielt to arbeidsområder høyt på agendaen; psykososialt miljø og økonomi.  Av Bygdøy skole FAUs vedtekter fremkommer det at det alltid skal være arbeidsgrupper/komiteer for disse to særdeles viktige områdene. 


FAU samarbeider med de andre lovfestede organene ved skolen; Elevråd, Skolemiljøutvalget (SMU), og Driftsstyret (DS) samt med Klassekontaktene

FAU skal: 

 • Fremme fellesinteressene til foreldre/foresatte


 • Medvirke til at foreldre/foresatte tar aktivt del i arbeidet for å skape et godt skolemiljø


 • Bidra til et godt samarbeid mellom hjem og skole


 • Legge til rette for positiv utvikling hos elevene


 • Skape kontakt mellom skolen og nærmiljøet


Eksempler på oppgaver og saker:

 • Diskutere saker som tas opp i kommunale utvalg, DS, elevrådet og foreldremøter og medvirke aktivt i:
 • Vurdering av skolen
 • Utviklingsarbeid i skolen
 • Utvikling av et trygt læringsmiljø for elevene
 • Følge opp plan og oppfølging av mobbing
 • Sosiale tiltak for elevene
 • Utforming av skolens mål
 • Få et godt samarbeid mellom hjem og skole
 • Planlegge og gjennomføre kurs/ informasjon/ 

       samlinger for foreldre, lærere og klassekontakter

 • Gi informasjon til foreldre/foresatte gjennom egne sider eller på skolens nettside

Reell foreldremedvirkning - mer enn dugnader


"Tradisjonelt har FAUs oppgaver i hovedsak dreid seg om skolens utemiljø og arrangementer (f. eks. 17.mai, juletrefest, dugnader, aktivitetsdager osv.).  Hovedtendensen har vært at FAU har fått sine oppgaver tildelt fra skolen. FAUs rolle har vært mest på skolens premisser.

Utfordringen for FAU er selv å kunne ta initiativ til oppgaver og komme med i skolens ”indre liv”, bidra til at foreldrene/foresatte får mer innflytelse på skolens virksomhet, delta i vurdering av skolen, samt skolens endring og utvikling.  Foreldrenes synspunkter skal bli hørt, tatt hensyn til og fulgt opp.

Foreldre/foresatte er skolens viktigste medspillere."


- Oslo Kommunale Foreldreutvalg

Faste oppgaver

 

I tillegg til arbeidsgruppene består FAU-arbeidet av faste miljøskapend oppgaver som gjennomføres gjennom året. Disse er fordelt trinnvis, dvs at hvert trinn er ansvarlige for en eller flere spesifikke oppgaver som for eksempel:

 • Organisering av gjenglemt tøy
 • Refleksdag
 • Aksjonsdag
 • 17.mai

Represanter for trinnet organiserer seg og delegerer til øvrige klassekontaker og foreldreråd. Det gjøres en kortfattet rapportering av gjennomføringen ved årsslutt som inngår i FAUs årsrapport. 


Full liste av oppgaver, og fordelingen på trinnene, kan du lese her

Informasjon

Mobbing

Gratis reflekser

Praktisk

Brosjyre?

E-post?

workshop?

Søke midler?

Tid?

Firmaer?

Sponsorer

Møter

 

 • Nytt av skoleåret 19/20 er at man nå opererer med gruppemøter og behovet for månedlige hovedmøter hvor alle representantene stiller utgår


 • Hovedmøter legges til ca annenhver måned og gruppene møtes i perioden mellom


 • I hovedmøtene oppdaterer gruppene de øvrige representantene om sitt arbeide

Skoleåret 2019/2020 

FAU foreldrerepresentanter

1.klasse

Kine Søyland

kine.soyland@gmail.com

1.klasse

Mariann Røisholm

mariann.kranstad@gmail.com

2A

Thea Vold Rosenberg

Thea.vold.rosenberg@orkla.no

2B

Marie Lea

raufer@online.no

3A

Anders Rosenlund

anders.k.rosenlund@gmail.com

3B

Tone Beate Hetland

tohe@wiersholm.no

4A

Hege Brydøy

hege.brydoy@gmail.com

4B

Tove Ringvold

tove@wiwil.no

5A

Christine Hancke

christinehancke@hotmail.com

5B

Thomas Hegghammer

hegghammer@gmail.com

5C

Stein Utstumo

Stein.utstumo@gmail.com

6A

Erik Johansen

tilerikjohansen@gmail.com

6B

Ragna K. Gilmour

ragnagilmour@gmail.com

7A

Elisabeth Andenæs Torp

eatorp@gmail.com

7B

Liv Anniken Berg

livanniken@hotmail.com

7C

Arne Slørdahl

aslord68@gmail.com

Nestleder

Liv Anniken Berg

livanniken@hotmail.com

Leder

Anouska G. Andenæs

anouska@godtfredsen.no


Økonomigruppen

Anders Rosenlund (gruppeleder)

Tone Beate Hetland

Stein Utstumo 

Tove Ringvold 

Læringsgruppen

Thomas Hegghammer (gruppeleder)

Celine Dyvik

Anouska G. Andenæs

HMS-ansvarlig

Arne Slørdahl

PS-gruppen

Gruppen for psykososialt miljø

Liv Anniken Berg (gruppeleder)

Thea Vold Rosenberg

Hege Brydøy

Erik Johansen

Tone Beate Hetland


BAKS-gruppen

Marie Lea (gruppeleder)

Mariann Røisholm


Nyttige lenker: 


Bygdøy skoles hjemmeside


Opplæringsloven


Foreldreutvalget for grunnopplæring www.fug.no


Oslo kommunale foreldreutvalg www.oslokfu.no


Mer å hente - bedre læring for elever med stort læringspotensial 

utvalg for høyt presterende elever www.regjeringen.no


Utdanningsdirektoratets informasjon om rettigheter for barn og foreldre www.nullmobbing.no

FAU samarbeider med

Bygdøy skole FAU

23 28 11 30 (Bygdøy skole)

Strømborgsveien 7, 0287 Oslo


Bygdøy skole FAU: Anouska Andenæs (leder) anouska@godtfredsen.no

Liv Anniken Berg (nestleder)

livab6@icloud.com

Bygdøy skole: postmottak@ude.oslo.kommune.no
Merk e-posten med Bygdøy skole

COPYRIGHT © ALL RIGHTS RESERVED