Hva er FAU?


 • FAU er et lovpålagt organ i alle norske skoler


 • Ved å ha barn i skolen blir du automatisk medlem av foreldrerådet


 • FAU står for Foreldrerådets arbeidsutvalg


 • Foreldrerådet velger et arbeidsutvalg (FAU) og FAU fungerer som styre for Foreldrerådet


FAU-klasserepresentanter

 

 • Hver klasse skal ha en FAU representant
 • Perioden er normalt for 2 år
 •  Hvis en representant må fratre vervet i løper av skoleåret så etterlyses en ny representant fra klassen umiddelbart

 • Nye representanter for påfølgende periode velges om våren
 • Vervet utlyses via FAU og valg foretas på foreldremøte
 • For 1. klasse velges representant og klassekontakt på første informasjonsmøte
 • FAU velger leder og nestleder for en periode på 2 år
 • FAU velger også to representanter fra foreldrerådet til skolemiljøutvalget (SMU) og innstiller to representanter til  Driftsstyret (DS)
 • En av representantene til DS skal være lederen for FAU. Disse valgene foretas også om våren                                                                                                                                            Liste over, og kontaktdetaljer til, årets representanter finner du nederst på siden

FAU skal: 

Hvorfor har skoler FAU?


 • Foreldremedvirkning i skolen bygger på det faktum at det er foreldrene som har hovedansvar for sine barns utvikling og opplæring 


 • Foreldre/foresatte har rett til medvirkning i skolen


 • FAU skal sikre reell medvirkning fra foreldre/foresatte og ha medansvar for at elevenes læringsmiljø er trygt og godt


 • Som medlem av FAU kan du få anledning til å bli godt kjent med skolens virksomhet, ledelse og andre foreldre/foresatte, mulighet til å bidra til kvalitetsutvikling av skolen og bidra til en bedre skolehverdag for elevene

Eksempler på oppgaver og saker:

BFAU

 

I Bygdøy skole skal FAU være en aktiv bidragsyter til å fremme elevenes interesser og påse at barna har et optimalt læringsmiljø. For å oppnå dette står spesielt to arbeidsområder høyt på agendaen; psykososialt miljø og økonomi.  Av Bygdøy skole FAUs vedtekter fremkommer det at det alltid skal være arbeidsgrupper/komiteer for disse to særdeles viktige områdene. 


FAU samarbeider med de andre lovfestede organene ved skolen; Elevråd, Skolemiljøutvalget (SMU), og Driftsstyret (DS) samt med Klassekontaktene

 • Fremme fellesinteressene til foreldre/foresatte


 • Medvirke til at foreldre/foresatte tar aktivt del i arbeidet for å skape et godt skolemiljø


 • Bidra til et godt samarbeid mellom hjem og skole


 • Legge til rette for positiv utvikling hos elevene


 • Skape kontakt mellom skolen og nærmiljøet


 • Diskutere saker som tas opp i kommunale utvalg, DS, elevrådet og foreldremøter og medvirke aktivt i:
 • Vurdering av skolen
 • Utviklingsarbeid i skolen
 • Utvikling av et trygt læringsmiljø for elevene
 • Følge opp plan og oppfølging av mobbing
 • Sosiale tiltak for elevene
 • Utforming av skolens mål
 • Få et godt samarbeid mellom hjem og skole
 • Planlegge og gjennomføre kurs/ informasjon/ 

       samlinger for foreldre, lærere og klassekontakter

 • Gi informasjon til foreldre/foresatte gjennom egne sider eller på skolens nettside

Representanter - frivillige 

Alle som ønsker det, kan være med i FAU. Å bidra som frivillig kan gjøres: 


 • Dersom du ønsker å gå inn i FAU, men klassen til ditt barn allerede har en offisiell representant
 • Dersom du har sittet i 2 år som FAU-representant for klassen og ønsker å fortsette med FAU-arbeidet


 •  Dersom man går inn i FAU som frivillig så knytter man seg som regel til en arbeidsgruppe eller et ansvarsområde

 • Deltakelse kan være for kortere eller lengre perioder og opptil 2 år

Reell foreldremedvirkning - mer enn dugnader


"Tradisjonelt har FAUs oppgaver i hovedsak dreid seg om skolens utemiljø og arrangementer (f. eks. 17.mai, juletrefest, dugnader, aktivitetsdager osv.).  Hovedtendensen har vært at FAU har fått sine oppgaver tildelt fra skolen. FAUs rolle har vært mest på skolens premisser.

Utfordringen for FAU er selv å kunne ta initiativ til oppgaver og komme med i skolens ”indre liv”, bidra til at foreldrene/foresatte får mer innflytelse på skolens virksomhet, delta i vurdering av skolen, samt skolens endring og utvikling.  Foreldrenes synspunkter skal bli hørt, tatt hensyn til og fulgt opp.

Foreldre/foresatte er skolens viktigste medspillere."


- Oslo Kommunale Foreldreutvalg

Arbeidsgrupper

 

BFAU konstituerer seg i arbeidsgrupper. Disse gruppene er underordnet FAU, og rapporterer til et samlet FAU.  Deltakelse i gruppene er frivillig og man melder seg inn i den/de gruppene hvor man ønsker å bidra.

FAU skal ha, men er ikke begrenset til å ha arbeidsgruppe for psykososialt miljø og arbeidsgruppe for økonomi. 


Ansvarsområder

I tillegg til arbeidsgruppene kan det være nødvendig med spesifikke ansvarsområder som èn person tar på seg ansvaret for å jobbe med.  Hva disse er kan variere fra år til år beroende på behov.

For skoleåret 20/21 har man to ansvarsområder, HMS (helse miljø og sikkerhet) og Klassekontakt-ansvarlig 

Møter

 

 • Arbeidsgruppene konstituerer seg selv og egen møtevirksomhet og rapporterer til hovedmøtene 


 • Hovedmøter, der hele BFAU, samles skjer ca 3 ganger i halvåret. 


 • I hovedmøtene oppdaterer gruppene de øvrige representantene om sitt arbeide samt tildeles mandat for videre arbeid


 • Oppdatering fra skoleledelsen ved behov


 • Oppdatering fra DS (v/FAU-leder)


 • Saker med behov for vedtak og/eller dialog rapporteres til FAU-leder med nødvendig informasjon vedlagt for oppføring på agenda

Skoleåret 20/21 

FAU foreldrerepresentanter


FAU-leder

Anouska Godtfedsen Andenæs

anouska@godtfredsen.no

FAU-nestleder

Liv Anniken Berg

livanniken@hotmail.com

1A

Silje Christina Lia Ervik

c_ervik@hotmail.com

1B

Halvard Hedemark

halvard.hedemark@gmail.com

2A

Jeanette Nordan

jeanette.nordan@gmail.com

2B

Kine Søyland

kine.soyland@gmail.com

3A

Thea Vold Rosenberg

Thea.vold.rosenberg@orkla.no

3B

Caroline Hustad

cpehustad@gmail.com

4A

Anders Rosenlund

anders.k.rosenlund@gmail.com

4B

Tone Beate Hetland

tohe@wiersholm.no

5A

Cecile Jarlsbo

jarlsbosolstad@gmail.com

5B

Einar Stavseth Laheld

Einar.Stavseth.Laheld@scania.no

6A

Liv Anniken Berg

livanniken@hotmail.com

6B

Ingeborg Nordheim

inganordheim@hotmail.com

6C

Therese Bredholt Flygind  

theresenilsen@hotmail.com

7A

Sigmund Bagøien  

sigmund.bagoien@carnegie.no

7B

Tove Ringvold  

tove@wiwil.no


Representanter ikke tilknyttet klasse: 

Janicke P.Hellebust  

janickepaus@gmail.com 


Gyri Susrud  

susrud.gyri@gmail.com 


Linn Stamnes  

linnstam@gmail.com 


Birgit Hova  

birgithova@gmail.com


Therese Stavseth  

tvstavseth@icloud.com


Celine Dyvik  

celine.dyvik@gmail.com


Agnes Dudek  

agnes.dudek@gmail.com


SMU (skolemiljøutvalget)


Celine Dyvik (leder)

celine.dyvik@gmail.com


Gyri Susrud (nestleder)

susrud.gyri@gmail.com


Økonomigruppen


Anders Rosenlund (gruppeleder)


Tone Beate Hetland


Tove Ringvold 

Læringsgruppen


Celine Dyvik  (gruppeleder)


Janicke P. Hellebust


Cecilie Jarlsbo


Agnes Dudek


Jeanette Nordan


Anouska G. Andenæs

PS-gruppen (gruppen for psykososialt-miljø)


Liv Anniken Berg (gruppeleder)


Thea Vold Rosenberg


Linn Stamnes


Birgit Hova


BAKS-gruppen


Linn Stamnes (gruppeleder)


Gyri Susrud


Birgit Hova


Therese Flygind

HMS-ansvarlig


Tone Beate Hetland

Nyttige lenker: 


Bygdøy skoles hjemmeside


Opplæringsloven


utdanningsnytt


Foreldreutvalget for grunnopplæring www.fug.no


Oslo kommunale foreldreutvalg www.oslokfu.no


Mer å hente - bedre læring for elever med stort læringspotensial 

utvalg for høyt presterende elever www.regjeringen.no


Utdanningsdirektoratets informasjon om rettigheter for barn og foreldre www.nullmobbing.no


FAU samarbeider med

Bygdøy skole FAU

23 28 11 30 (Bygdøy skole)

Strømborgsveien 7, 0287 Oslo


Bygdøy skole FAU: Anouska Andenæs (leder) anouska@godtfredsen.no

Liv Anniken Berg (nestleder)

livab6@icloud.com

Bygdøy skole: postmottak@ude.oslo.kommune.no
Merk e-posten med Bygdøy skole

COPYRIGHT © ALL RIGHTS RESERVED