BFAU

 

I Bygdøy skole skal FAU være en aktiv bidragsyter til å fremme elevenes interesser og påse at barna har et optimalt læringsmiljø. For å oppnå dette står spesielt to arbeidsområder høyt på agendaen; psykososialt miljø og økonomi.  Av Bygdøy skole FAUs vedtekter fremkommer det at det alltid skal være arbeidsgrupper/komiteer for disse to særdeles viktige områdene. 


FAU samarbeider med de andre lovfestede organene ved skolen; Elevråd, Skolemiljøutvalget (SMU), og Driftsstyret (DS) samt med Klassekontaktene


FAU-klasserepresentanter

 

 • Hver klasse skal ha en FAU representant
 • Perioden er normalt for 2 år
 •  Hvis en representant må fratre vervet i løper av skoleåret så etterlyses en ny representant fra klassen umiddelbart

 • Nye representanter for påfølgende periode velges om våren
 • Vervet utlyses via FAU og valg foretas på foreldremøte
 • For 1. klasse velges representant og klassekontakt på første informasjonsmøte
 • FAU velger leder og nestleder for en periode på 2 år
 • FAU velger også to representanter fra foreldrerådet til skolemiljøutvalget (SMU) og innstiller to representanter til  Driftsstyret (DS)
 • En av representantene til DS skal være lederen for FAU. Disse valgene foretas også om våren                                                                                                                                            Liste over, og kontaktdetaljer til, årets representanter finner du nederst på siden

Representanter - frivillige 

Alle som ønsker det, kan være med i FAU. Å bidra som frivillig kan gjøres: 


 • Dersom du ønsker å gå inn i FAU, men klassen til ditt barn allerede har en offisiell representant
 • Dersom du har sittet i 2 år som FAU-representant for klassen og ønsker å fortsette med FAU-arbeidet


 •  Dersom man går inn i FAU som frivillig så knytter man seg som regel til en arbeidsgruppe eller et ansvarsområde

 • Deltakelse kan være for kortere eller lengre perioder og opptil 2 år

Arbeidsgrupper

 

BFAU konstituerer seg i arbeidsgrupper. Disse gruppene er underordnet FAU, og rapporterer til et samlet FAU.  Deltakelse i gruppene er frivillig og man melder seg inn i den/de gruppene hvor man ønsker å bidra.

FAU skal ha, men er ikke begrenset til å ha arbeidsgruppe for psykososialt miljø og arbeidsgruppe for økonomi. 


Ansvarsområder

I tillegg til arbeidsgruppene kan det være nødvendig med spesifikke ansvarsområder som èn person tar på seg ansvaret for å jobbe med.  Hva disse er kan variere fra år til år beroende på behov.

For skoleåret 20/21 har man to ansvarsområder, HMS (helse miljø og sikkerhet) og Klassekontakt-ansvarlig 

Møter

 

 • Arbeidsgruppene konstituerer seg selv og egen møtevirksomhet og rapporterer til hovedmøtene 


 • Hovedmøter, der hele BFAU, samles skjer ca 3 ganger i halvåret. 


 • I hovedmøtene oppdaterer gruppene de øvrige representantene om sitt arbeide samt tildeles mandat for videre arbeid


 • Oppdatering fra skoleledelsen ved behov


 • Oppdatering fra DS (v/FAU-leder)


 • Saker med behov for vedtak og/eller dialog rapporteres til FAU-leder med nødvendig informasjon vedlagt for oppføring på agenda

Skoleåret 20/21 

FAU foreldrerepresentanter


FAU-leder

Anouska Godtfedsen Andenæs

anouska@godtfredsen.no

FAU-nestleder

Liv Anniken Berg

1A

Silje Christina Lia Ervik

1B

Halvard Hedemark

2A

Jeanette Nordan

2B

Kine Søyland

3A

Caroline Hustad

3B

Janicke P.Hellebust  

4A

Anders Rosenlund

4B

Tone Beate Hetland

5A

Cecile Jarlsbo

5B

Einar Stavseth Laheld

6A

Liv Anniken Berg

6B

Ingeborg Nordheim

6C

Therese Bredholt Flygind  

7A

Sigmund Bagøien  

7B

Tove Ringvold  


Representanter ikke tilknyttet klasse: Gyri Susrud  (leder BAKS-gruppen)


Linn Stamnes  


Birgit Hova  (leder smitteverngruppen)


Therese Stavseth  (leder PS-gruppen)


Thea Vold Rosenberg


Anne Birte R. Snilsberg


Stig Vikebø Rønqvist
SMU (skolemiljøutvalget)


Celine Dyvik (leder)


Gyri Susrud (nestleder)


Økonomigruppen


Anders Rosenlund (gruppeleder)


Tone Beate Hetland


Tove Ringvold 


Halvard Hedmark

LæringsgruppenJeanette Nordan (gruppeleder)


Janicke P. Hellebust


Cecilie JarlsboSmitteverngruppen


Birgit Hova (gruppeleder)


Therese Flygind


Linn Stamnes


Ingeborg Nyheim


PS-gruppen (gruppen for psykososialt-miljø)


Stig Vikborg Rønqvist

(gruppeleder)


Thea Vold Rosenberg


Anne Birthe Snilsberg


BAKS-gruppen


Gyri Susrud(gruppeleder)


Linn Stamnes 


Birgit Hova


Therese Flygind


Ingeborg Nyheim

HMS-ansvarlig


Tone Beate Hetland

Nyttige lenker: 


Bygdøy skoles hjemmeside


Opplæringsloven


utdanningsnytt


Foreldreutvalget for grunnopplæring www.fug.no


Oslo kommunale foreldreutvalg www.oslokfu.no


Mer å hente - bedre læring for elever med stort læringspotensial 

utvalg for høyt presterende elever www.regjeringen.no


Utdanningsdirektoratets informasjon om rettigheter for barn og foreldre www.nullmobbing.no