Bygdøy skole FAU

Hva er FAU?


 • FAU er et lovpålagt organ i alle norske skoler


 • Ved å ha barn i skolen blir du automatisk medlem av foreldrerådet


 • FAU står for Foreldrerådets arbeidsutvalg


 • Foreldrerådet velger et arbeidsutvalg (FAU) og FAU fungerer som styre for Foreldrerådet
 • Fremme fellesinteressene til foreldre/foresatte


 • Medvirke til at foreldre/foresatte tar aktivt del i arbeidet for å skape et godt skolemiljø


 • Bidra til et godt samarbeid mellom hjem og skole


 • Legge til rette for positiv utvikling hos elevene


 • Skape kontakt mellom skolen og nærmiljøet


 • Diskutere saker som tas opp i kommunale utvalg, DS, elevrådet og foreldremøter og medvirke aktivt i:
 • Vurdering av skolen
 • Utviklingsarbeid i skolen
 • Utvikling av et trygt læringsmiljø for elevene
 • Følge opp plan og oppfølging av mobbing
 • Sosiale tiltak for elevene
 • Utforming av skolens mål
 • Få et godt samarbeid mellom hjem og skole
 • Planlegge og gjennomføre kurs/ informasjon/ 

       samlinger for foreldre, lærere og klassekontakter

 • Gi informasjon til foreldre/foresatte gjennom egne sider eller på skolens nettside

FAU skal: 

Hvorfor har skoler FAU?


 • Foreldremedvirkning i skolen bygger på det faktum at det er foreldrene som har hovedansvar for sine barns utvikling og opplæring 


 • Foreldre/foresatte har rett til medvirkning i skolen


 • FAU skal sikre reell medvirkning fra foreldre/foresatte og ha medansvar for at elevenes læringsmiljø er trygt og godt


 • Som medlem av FAU kan du få anledning til å bli godt kjent med skolens virksomhet, ledelse og andre foreldre/foresatte, mulighet til å bidra til kvalitetsutvikling av skolen og bidra til en bedre skolehverdag for elevene

Eksempler på oppgaver og saker:

Nyttige lenker: 


Bygdøy skoles hjemmeside


Opplæringsloven


utdanningsnytt


Foreldreutvalget for grunnopplæring www.fug.no


Oslo kommunale foreldreutvalg www.oslokfu.no


Mer å hente - bedre læring for elever med stort læringspotensial 

utvalg for høyt presterende elever www.regjeringen.no


Utdanningsdirektoratets informasjon om rettigheter for barn og foreldre www.nullmobbing.no


FAU samarbeider med

Bygdøy skole FAU

23 28 11 30 (Bygdøy skole)

Strømborgsveien 7, 0287 Oslo


Bygdøy skole FAU: Anouska Andenæs (leder) anouska@godtfredsen.no

Liv Anniken Berg (nestleder)

livab6@icloud.com

Bygdøy skole: postmottak@ude.oslo.kommune.no
Merk e-posten med Bygdøy skole

COPYRIGHT © ALL RIGHTS RESERVED