Hva er FAU?


 • FAU er et lovpålagt organ i alle norske skoler


 • Ved å ha barn i skolen blir du automatisk medlem av foreldrerådet


 • FAU står for Foreldrerådets arbeidsutvalg


 • Foreldrerådet velger et arbeidsutvalg (FAU) og FAU fungerer som styre for Foreldrerådet

FAU skal: 

Hvorfor har skoler FAU?


 • Foreldremedvirkning i skolen bygger på det faktum at det er foreldrene som har hovedansvar for sine barns utvikling og opplæring 


 • Foreldre/foresatte har rett til medvirkning i skolen


 • FAU skal sikre reell medvirkning fra foreldre/foresatte og ha medansvar for at elevenes læringsmiljø er trygt og godt


 • Som medlem av FAU kan du få anledning til å bli godt kjent med skolens virksomhet, ledelse og andre foreldre/foresatte, mulighet til å bidra til kvalitetsutvikling av skolen og bidra til en bedre skolehverdag for elevene

Eksempler på oppgaver og saker:

 • Fremme fellesinteressene til foreldre/foresatte


 • Medvirke til at foreldre/foresatte tar aktivt del i arbeidet for å skape et godt skolemiljø


 • Bidra til et godt samarbeid mellom hjem og skole


 • Legge til rette for positiv utvikling hos elevene


 • Skape kontakt mellom skolen og nærmiljøet


 • Diskutere saker som tas opp i kommunale utvalg, DS, elevrådet og foreldremøter og medvirke aktivt i:
 • Vurdering av skolen
 • Utviklingsarbeid i skolen
 • Utvikling av et trygt læringsmiljø for elevene
 • Følge opp plan og oppfølging av mobbing
 • Sosiale tiltak for elevene
 • Utforming av skolens mål
 • Få et godt samarbeid mellom hjem og skole
 • Planlegge og gjennomføre kurs/ informasjon/ 

       samlinger for foreldre, lærere og klassekontakter

 • Gi informasjon til foreldre/foresatte gjennom egne sider eller på skolens nettside

Nyttige lenker: 


Bygdøy skoles hjemmeside


Opplæringsloven


utdanningsnytt


Foreldreutvalget for grunnopplæring www.fug.no


Oslo kommunale foreldreutvalg www.oslokfu.no


Mer å hente - bedre læring for elever med stort læringspotensial 

utvalg for høyt presterende elever www.regjeringen.no


Utdanningsdirektoratets informasjon om rettigheter for barn og foreldre www.nullmobbing.no